481 21 481

Årsmøte 2018


I henhold til UTK's lover inviteres medlemmene
til Årsmøte på Syden mandag 19. mars 2018, klokken 1800.Sakslisten for Årsmøtet er:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.

4. Behandle Klubbens årsmelding.

5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta Klubbens budsjett.

9. Behandle Klubbens organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Ytterligere 5 styremedlemmer og ett varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr.
§ 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Klubben er
tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.

Vi håper at flest mulig finner
tid til å delta på
årsmøtet.